Quản lý hợp đồng
Loại hình giao dịch phát sinh định kỳ thông qua hợp đồng kèm với chi phí sử dụng, tiền thuê thì
có thể thông qua chức năng quản lý hợp đồng để giảm bớt công việc bị lặp lại không cần thiết.
Đặc điểm riêng
 • Có thể tạo dạng giao dịch hợp đồng hiện có trong công ty.
 • Nếu là hợp đồng dài hạn thì có thể yêu cầu dài hạn để đăng ký quản lý.
 • Có thể yêu cầu một lần nhiều hợp đồng.
  FAQ
  • Có thể quản lý được khi doanh thu phát sinh bằng cùng một số tiền mỗi tháng không?
   Vâng. Thông qua màn hình quản lý hợp đồng bạn có thể xử lý một lượt các trường hợp doanh thu phát sinh định kỳ.
  • Có thể quản lý các nội dung đã ký hợp đồng với doanh nghiệp khác trên Ecount không?
   Vâng. Bạn có thể đăng ký chi tiết hợp đồng và tạo báo cáo kế toán dựa trên những dữ liệu này.
  • Có thể gửi hàng loạt yêu cầu thanh toán không?
   Vâng. Bạn có thể cài đặt tiêu chuẩn yêu cầu thanh toán để quản lý nội dung yêu cầu thanh toán theo từng khách hàng/nhà cung cấp và cũng có thể tạo hàng loạt yêu cầu thanh toán theo từng khách hàng/nhà cung cấp.
  • Có thể phân chia ra những chi tiết đã và chưa yêu cầu thanh toán theo từng hợp đồng không?
   Vâng. Bạn có thể chia từng phiếu hợp đồng ra thành nội dung đã yêu cầu thanh toán và chưa yêu cầu thanh toán để kiểm tra.
  • Công ty tôi áp dụng mức giá khác biệt phân theo số lượng hợp đồng. Có thể cài đặt được không?
   Vâng. Bạn có thể cài đặt đơn giá khác biệt tùy vào số lượng hợp đồng để khi đăng ký hợp đồng có thể áp dụng đơn giá tự động được.
  • Có thể phân chia ra các số tiền hợp đồng, thanh toán giữa chừng, số dư...để kiểm tra được tình hình thu tiền theo từng hợp đồng không?
   Vâng. Bạn có thể tự do tạo đơn vị yêu cầu thanh toán và kiểm tra tình hình thanh toán theo từng đơn vị này. Nếu bạn đăng ký từng đơn vị thanh toán cho số tiền hợp đồng, tiền thanh toán giữa chừng, số dư thì có thể quản lý dễ dàng.
  • Công ty tôi muốn quản lý riêng mã hợp đồng. Có thể quản lý sao cho dù nhiều nhân viên cùng nhập liệu thì mã hợp đồng cũng không bị tạo trùng lặp không?
   Vâng. Khi nhập nội dung hợp đồng bạn có thể nhập mã hợp đồng và cũng có thể kiểm tra mã có trùng hay không.
  • Có thể quản lý những doanh thu phát sinh lặp lại không?
   Vâng. Bạn có thể đăng ký để sẵn phần doanh thu phát sinh lặp lại thành hợp đồng và có thể xử lý chúng trong một lần.
  • Có thể quản lý lược sử và xử lý doanh thu đối với hợp đồng không?
   Vâng. Bạn có thể đăng ký nhiều hợp đồng thông qua màn hình 'Quản lý hợp đồng' và sau khi kiểm tra chi tiết, bạn có thể xuất hóa đơn hoặc yêu cầu thanh toán cho trường hợp tương ứng.
  • Có thể quản lý cả những trường hợp doanh thu lặp lại không theo hàng tháng không?
   Vâng. Bạn có thể quản lý doanh thu theo ngày cụ thể thông qua màn hình 'Quản lý hợp đồng'.
  • Có thể quản lý thời hạn hợp đồng không?
   Vâng. Bạn có thể chỉ định thời hạn hợp đồng khi đăng ký hợp đồng để quản lý.
  Tính năng quan trọng
  • Tối ưu hóa quản lý hợp đồng
   • Có thể đăng ký mục hợp đồng theo loại hình, chu kỳ yêu cầu hoặc đơn giá hợp đồng.
    (Ví dụ: phí tham gia, phí sử dụng, tiền hợp đồng v.v)
   • Khi đã phát sinh hợp đồng thì có thể cài đặt mục có thể nhập.
  • Đăng ký yêu cầu định kỳ
   • Nếu chỉ nhập ngày dự kiến yêu cầu và ngày kết thúc yêu cầu thì khi đăng ký mục hợp đồng thì được cài đặt tự động số tiền và ngày yêu cầu theo như nội dung đã cài đặt.
   • Trường hợp đã thay đổi điều kiện của hợp đồng thì có thể thay đổi số lượng và đơn giá theo hàng loạt.
  • Tính năng yêu cầu hàng loạt
   • Có khả năng yêu cầu bán hàng hàng loạt đối với nhiều hợp đồng theo tiêu chuẩn tháng dự định yêu cầu, ngày yêu cầu.
   • Thông qua tình hình chuẩn bị yêu cầu là có thể kiểm tra mục hợp đồng bị bỏ sót yêu cầu và có thể yêu cầu tức thì.
  Quản lý hợp đồng