TÍNH NĂNG

Quản Lý Hợp Đồng

Quản lý các loại hình hợp đồng đặc trưng của công ty.
  • Không giới hạn số lượng tài khoản kế toán mà bạn mong muốn vào hệ thống tài khoản.
  • Sử dụng tính năng sao chép tài khoản để dễ dàng tạo các tài khoản mới.
  • Hệ thống tài khoản kế toán được chuẩn hóa theo quy định có sẵn để sử dụng.
Quản lý các loại hình hợp đồng đặc trưng của công ty.
Bạn chỉ cần nhập một hợp đồng dài hạn một lần duy nhất.
  • Tự động khởi tạo danh sách các yêu cầu thanh toán dựa trên ngày thanh toán và ngày kết thúc.
  • Nếu một hợp đồng thay đổi, bạn có thể điều chỉnh giá và số lượng trong hợp đồng.
Bạn chỉ cần nhập một hợp đồng dài hạn một lần duy nhất.
Tạo yêu cầu thanh toán cho nhiều hơn một hợp đồng cùng lúc.
  • Phát hành số lượng lớn bill của các hợp đồng dựa trên hóa đơn hằng tháng.
  • Dễ dàng tìm ra các hợp đồng chưa thanh toán để thay đổi ngay lập tức.
Tạo yêu cầu thanh toán cho nhiều hơn một hợp đồng cùng lúc.