TÍNH NĂNG

Quản Lý Chi Phí Công Tác

Tự tạo hệ thống quản lý chi phí công tác của riêng bạn.
  • Thiết lập các loại hình công tác và giá theo thực tế kinh doanh của bạn.
  • Cụ thể hóa phương pháp quản lý, ngân sách và giới hạn số tiền chi tiêu.
  • Quản lý thời gian công tác, số lượng chuyến đi và giá của mỗi chuyến đi.
Tự tạo hệ thống quản lý chi phí công tác của riêng bạn.
Nhập chi phí công tác bởi chính nhân viên đi công tác.
  • Các chi phí cho các chuyến công tác đã được thiết lập sẵn, bất cứ ai cũng có thể nhập vào.
  • Tạo các bảng tổng kết bằng cách thu thập các chi phí cho từng loại công tác và ghi sổ kế toán với số lượng lớn chứng từ.
Nhập chi phí công tác bởi chính nhân viên đi công tác.
Phân tích chi tiết chi phí công tác.
  • Báo cáo chi phí công tác theo nhân viên công tác, theo loại hình công tác và theo ngày.
  • Các biểu mẫu có thể được thiết lập cho phép bạn tạo các mẫu báo cáo theo cách riêng của bạn.
  • Bằng cách phân tích chi phí, bạn có thể xây dựng ngân sách công tác và kế hoạch chi tiêu trong tương lai.
Phân tích chi tiết chi phí công tác.