Quản lý ngân sách
Để nâng cao lợi ích doanh nghiệp nhất định cần kiểm soát chi phí nội bộ.
Và việc kiểm soát chi phí đó bắt đầu từ việc cài đặt ở ngân sách.
Đặc điểm riêng
 • Có thể lên lịch dự toán công ty theo đơn vị và thời gian mong muốn.
 • Có thể kiểm tra trực tiếp chi tiết thực hiện ngân sách.
  FAQ
  • Tôi muốn kiểm tra số tiền ngân sách và kết quả thực tế theo từng tháng/từng tài khoản.
   Bạn có thể quản lý ngân sách theo tiêu chuẩn tháng/quý/nửa năm/năm nên sau khi lập ngân sách hàng tháng theo từng tài khoản xong, bạn có thể đối chiếu với số tiền phát sinh thực tế.
  • Có thể quản lý ngân sách theo từng dự án không?
   Có thể được. Bạn có thể đăng ký ngân sách theo từng dự án và so sánh ngân sách với số tiền tiến hành thực tế.
  • Ngân sách hàng tháng đều giống nhau, có chức năng nào phân bổ số tiền tự động không?
   Vâng. Bạn có thể nhập tổng ngân sách 1 năm và phân bổ tự động ngân sách hàng tháng.
  • Trên nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền cũng có thể cho biểu thị cả số dư ngân sách phải không?
   Có thể được. Vì có thể cài đặt mẫu biểu của các báo cáo như Nhật ký thu tiền, Nhật ký chi tiền nên bạn có thể thêm hạng mục số dư ngân sách vào mẫu biểu.
  • Có chức năng nào cho bật lên cảnh báo nếu vượt quá hạn mức ngân sách không?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể hạn chế để cho hiển thị cảnh báo hoặc không cho lưu phiếu khi vượt quá ngân sách.
  • Có thể thêm tài khoản cần thiết vào trong quản lý ngân sách không?
   Vâng, có thể được. Bạn trực tiếp thêm vào, song nếu gặp khó khăn khi tiến hành thì Ecount sẽ thêm giúp cho bạn.
  • Ngoài cách đăng ký từng số tiền ngân sách theo tháng thì không còn cách khác sao?
   Bạn có thể tải lên hàng loạt thông tin ngân sách theo tài khoản thông qua excel.
  • Có thể quản lý ngân sách của một tài khoản nhất định không?
   Có thể được. Bạn có thể lập và quản lý ngân sách chỉ những tài khoản cần thiết thôi.
  • Có thể đối chiếu số tiền ngân sách và số tiền sử dụng thực tế không?
   Thông qua báo cáo bạn có thể so sánh số tiền chênh lệch của ngân sách và số tiền chi thực tế, tùy vào nhu cầu bạn cũng có thể kiểm tra theo hàng tháng.
  • Có thể xem được tình hình ngân sách không?
   Có thể kiểm tra ngân sách bằng số tiền hàng tháng/tổng số tiền thuộc ngày tìm kiếm.
  • Có thể kiểm tra được tỷ lệ kết quả đạt được so với ngân sách không?
   Nếu đánh dấu chọn vào mục tỷ lệ khi tìm kiếm tại 'Đối chiếu Ngân sách-Thực tế' thì có thể kiểm tra được cả số tiền và tỷ lệ.
  • Có thể quản lý ngân sách hàng tháng không?
   Có thể được. Bạn có thể quản lý ngân sách theo tiêu chuẩn tháng/quý/nửa năm/năm.
  Tính năng quan trọng
  • Tổ chức ngân sách
   • Có thể tổ chức ngân sách theo đơn vị tháng, kỳ, nửa năm, năm dựa vào tiêu chuẩn phòng ban/dự án.
   • Trường hợp quá hạn mức ngân sách thì có thể kiểm tra chi tiết và có thiết lập giới hạn.
  • Kiểm tra chi tiết thực hiện ngân sách
   • Phản ánh tự động số tiền đó vào kết quả thực tế chấp hành ngân sách đồng thời với nhập chứng từ kế toán.
   • Thông qua báo cáo đa dạng như Sổ ngân sách/thực chi, Bảng so sánh ngân sách thì có thể xem dễ dàng như số dư ngân sách và tỷ lệ chấp hành.
  Quản lý ngân sách