Quản Lý Ngân Sách

Để tăng lợi nhuận, người quản lý nên có khả năng sắp xếp ngân sách của công ty cho từng đơn vị,
chi nhánh và có khả năng xác nhận rằng ngân sách vẫn đang được sử dụng đúng theo như kế hoạch.

TÍNH NĂNG

Sắp xếp ngân sách với khoảng thời gian và đơn vị thời gian như mong muốn.
  • Chia ngân sách theo phòng ban, dự án dựa vào chi tiêu hằng tháng, hằng quý, nửa năm hoặc mỗi năm.
  • Nếu chi tiêu vượt ngân sách, bạn có thể kiểm tra lược sử chi tiêu và kiểm soát sử dụng ngân sách thông qua tin nhắn thông báo của hệ thống.
Xem hiệu quả ngân sách toàn diện.
  • Phản ánh tự động vào ngân sách ngay khi bạn nhập dữ liệu.
  • Kiểm tra số dư ngân sách và hiệu quả thông qua các báo cáo đa dạng sẵn có giúp xem và so sánh giữa thực tế chi tiêu với ngân sách.