Quản lý từng giao dịch
Thời gian hợp đồng như là xây dựng chương trình hay là xây dựng công trình v.v thì rất dài hoặc là loại hình công việc sử dụng số tiền giao dịch lớn thì
Việc quản lý chi tiết giao dịch hay là quản lý nguồn quỹ mang tính toàn diện theo từng giao dịch là rất quan trọng.
Đặc điểm riêng
 • Có thể quản lý khoản phải thu/phải tra theo từng hóa đơn giao dịch.
 • Có thể phân tích ở báo cáo đa dạng chi tiết giao dịch đã nhập.
  FAQ
  • Có thể quản lý tình hình thu/chi theo từng khách hàng/nhà cung cấp không?
   Bạn có thể tạo mã số theo từng trường hợp phải thu/phải trả và quản lý tình hình thu tiền/chi tiền.
  • Có thể quản lý số tiền trung gian/số tiền còn lại không?
   Bạn có thể quản lý được số tiền còn lại trong số tổng khoản phải thu/phải trả và có thể kiểm tra tình hình tiền trả đợt hai/tiền còn lại để nhập bằng số tiền tương ứng.
  • Có thể quản lý chi tiết các khoản phải thu khác không?
   Bạn có thể kiểm tra được chi tiết giao dịch của trường hợp phải thu/phải trả và tình hình tăng/giảm phải thu/phải trả rồi quản lý chi tiết về số tiền chưa thu.
  • Có thể dễ dàng nhập và kiểm tra khoản phải thu khác theo từng giao dịch được không?
   Thông qua màn hình 'Thanh toán phải trả/phải thu' mới để có thể dễ dàng nhập được chi tiết chi/thu tiền đối với khoản chưa thu.
  • Có thể dễ dàng nhập các chi tiết giảm giá mua/bán hàng không?
   Thông qua màn hình 'Thanh toán phải trả/phải thu' bạn có thể nhập chi tiết giảm giá bán/mua hàng và xử lý thành phiếu.
  • Có thể không phản ánh riêng vào trong kế toán mà chỉ quản lý số tiền phải thu/phải trả thôi được không?
   Thông qua màn hình 'Thanh toán phải trả/phải thu' bạn vẫn có thể đăng ký và quản lý chi tiết giảm dù không phản ánh vào kế toán.
  • Có thể cài đặt ngày đến hạn trong khoản phải thu khác và quản lý theo từng ngày được không?
   Khi nhập bán hàng/ mua hàng theo từng trường hợp giao dịch, bạn có thể cài đặt ngày đến hạn để quản lý và tra cứu dữ liệu bằng thời gian tương ứng.
  • Có thể quản lý thu tiền/chi tiền như tiền mặt, tiền gửi, hối phiếu, séc v.v... theo từng khách hàng/nhà cung cấp không?
   Tại màn hình 'Tình hình thanh toán phải thu/phải trả' bạn có thể tìm kiếm theo hình thức giảm và quản lý được các chi tiết liên quan.
  • Có thể quản lý số dư nợ phải thu theo tháng không?
   Thông qua màn hình 'Chi tiết quá hạn thanh toán' bạn có thể kiểm tra tình hình tiến hành của từng giao dịch.
  • Khi xử lý thu vào một lượng lớn tiền hàng, trong số các giao dịch quá khứ có thể quản lý được là giao dịch nào đã thu tiền không?
   Có thể được. Bạn cấp mã phải thu cho từng trường hợp giao dịch và khi thu tiền bạn chọn mã phải thu tương ứng để tiến hành.
  • Có thể kiểm tra chỉ những nội dung dự kiến thu tiền đã đến hạn với ngày hôm nay không?
   Tại màn hình khoản phải thu bạn có thể tìm kiếm, tổng hợp và kiểm tra dữ liệu theo ngày đến hạn.
  • Có thể dễ dàng kiểm tra khoản phải thu hàng tháng và số dư phải thu đến hạn theo từng khách hàng/nhà cung cấp không?
   Vâng. Tại màn hình 'Chi tiết quá hạn Phải thu' bạn có thể quản lý số dư và khoản phải thu theo từng khách hàng/nhà cung cấp.
  • Có thể dễ dàng kiểm tra được số dư phải thu mà khách hàng/nhà cung cấp cần chi trả là được tích lũy từ khi nào không?
   Tại màn hình 'Chi tiết quá hạn Phải thu' bạn có thể dễ dàng kiểm tra thông quan chi tiết số dư của khoản phải thu và quá hạn thanh toán.
  • Chúng tôi có mua nguyên vật liệu và cũng mua nguyên liệu thô từ một khách hàng/nhà cung cấp. Vậy có thể phân chia khoản phải thu ra để quản lý không?
   Tại màn hình 'Quản lý phải thu' bạn có thể kiểm tra số tiền tổng của khoản phải thu đã nhập vào theo từng tài khoản/từng khách hàng/nhà cung cấp.
  • Tôi muốn kiểm tra xem khoản phải thu đã được thu tiền bằng phương thức nào.
   Tại màn hình 'Quản lý phải thu' bạn đăng ký hình thức giảm thì có thể tính tổng theo phương thức chi trả như tiền mặt hay chuyển khoản.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý theo hóa đơn phải thu/phải trả
   • Có thể chọn phương pháp quản lý đối với nội dung phải thu/phải trả.
   • Nếu được cài đặt quản lý theo hóa đơn thì khi nhập nội dunng bán mua thì có thể cài đặt ngày đến hạn và số quản lý theo hóa đơn.
   • Có thể xử lý công việc nhận tiền và chi trả theo từng số quản lý theo hóa đơn đã được cấp.
  • Phân tích nội dung giao dịch
   • Thông qua bảng phân tích số dư phải thu/phải trả thì có thể kiểm tra trực quan tình huống tiến hành theo từng hóa đơn.
   • Có thể lấy tiêu chuẩn đánh giá có giao dịch liên tục và mức độ tính dụng cho từng khách hàng.
  Quản lý từng giao dịch