Thiết Lập Mã Số Kế Toán

Các mã số kế toán là nguyên tố cơ bản của kế toán và tiêu chuẩn của quy trình quản lý doanh nghiệp.
Sử dụng hợp lý và ứng dụng các mã số kế toán có thể giúp tăng gấp đôi sự hiệu quả của quản lý kế toán trong doanh nghiệp.

TÍNH NĂNG

Thiết kế hệ thống tài khoản kế toán
  • Không giới hạn số lượng tài khoản kế toán mà bạn mong muốn vào hệ thống tài khoản.
  • Sử dụng tính năng sao chép tài khoản để dễ dàng tạo các tài khoản mới.
  • Hệ thống tài khoản kế toán được chuẩn hóa theo quy định có sẵn để sử dụng.
Quản lý chi tiết các tài khoản đầu vào.
  • Các tài khoản kế toán được sử dụng để nhập vào chứng từ được liên kết với một đối tượng, vì thế bạn có thể tách riêng dữ liệu theo đối tượng mà không cần phải chia nhỏ theo tiểu khoản (nhiều tài khoản con)
  • Kiểm tra số dư của từng tài khoản dựa theo chi tiết của báo cáo kế toán.
  • Sẽ rất hữu ích khi tài khoản mẹ sẽ được tổng hợp giá trị của nhiều tài khoản con.