TÍNH NĂNG

Thiết Lập Mã Số Kế Toán

Thiết kế hệ thống tài khoản kế toán
  • Không giới hạn số lượng tài khoản kế toán mà bạn mong muốn vào hệ thống tài khoản.
  • Sử dụng tính năng sao chép tài khoản để dễ dàng tạo các tài khoản mới.
  • Hệ thống tài khoản kế toán được chuẩn hóa theo quy định có sẵn để sử dụng.
Thiết kế hệ thống tài khoản kế toán
Quản lý chi tiết các tài khoản đầu vào.
  • Các tài khoản kế toán được sử dụng để nhập vào chứng từ được liên kết với một đối tượng, vì thế bạn có thể tách riêng dữ liệu theo đối tượng mà không cần phải chia nhỏ theo tiểu khoản (nhiều tài khoản con)
  • Kiểm tra số dư của từng tài khoản dựa theo chi tiết của báo cáo kế toán.
  • Sẽ rất hữu ích khi tài khoản mẹ sẽ được tổng hợp giá trị của nhiều tài khoản con.
Quản lý chi tiết các tài khoản đầu vào.